mapa strony   |   kontakt   |

Przetarg nieograniczony

Wersja archiwalna z dnia 09.06.2008

                                                                                                               

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

poniżej 14 000 euro

 TW 4/2008

Sycowska Gospodarka Komunalna sp. z o.o. ul. Wrocławska 8, tel. 062 785 5154 ogłasza przetarg na dostawę pn. "Dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych".

Miejsce realizacji zamówienia: miasto Syców

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Przystępujący do przetargu oferent powinien złożyć oświadczenie zgodnie z art. 22.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych- załącznik nr 1 do SIWZ.

Kryterium oceny ofert jest wyłącznie cena.

Oferty w zamkniętych kopertach na wykonanie zadania pn.: „Dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych” składać do dnia 13.06.2008r. do godziny 11ºº w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie.

Otwarcie ofert nastąpi 13.06.2008r. o godzinie 1115 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 3.

Niniejszym zawiadamiamy, że powyższe ogłoszenie jest dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej Spółki (http://www.sgk-sycow.pl ).


                                                                                                                   Prezes Zarządu 
                                                                                   Sycowskiej Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
                                                                                                                   Marian Kuczyński

Pobierz: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Uzupełnienie SIWZ: plik.bhp?id=28
                                                  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

                                                                 poniżej 14 000 euro

                                                                       TW 5/2008

Sycowska Gospodarka Komunalna sp. z o.o. ul. Wrocławska 8, tel. 062 785 5154 ogłasza przetarg na usługę pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej
w Komorowie ".

Długość sieci 660m, zakres opracowania: projekt budowlano wykonawczy w 4 egz., przedmiar robót z kosztorysami inwestorskimi w 2 egz., specyfikacje techniczne w 2 egz..
Mapy geodezyjne zabezpiecza zamawiający.

Miejsce realizacji zamówienia: miasto Syców

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Przystępujący do przetargu oferent powinien złożyć oświadczenie zgodnie z art. 22.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych- załącznik nr 2 do SIWZ.

Kryterium oceny ofert jest wyłącznie cena.

Oferty w zamkniętych kopertach na wykonanie zadania pn.: „Dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych” składać do dnia 13.06.2008r. do godziny 11ºº w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie.

Otwarcie ofert nastąpi 13.06.2008r. o godzinie 1130 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 3.

Niniejszym zawiadamiamy, że powyższe ogłoszenie jest dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej Spółki (http://www.sgk-sycow.pl ).


Prezes Zarządu
Sycowskiej Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Marian Kuczyński

Pobierz: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Poka metryczk tego dokumentu drukuj 
Podpisa: Aleksandra Hoffmann
Dokument z dnia: 05.06.2008
Dokument ogldany razy: 96
Opublikowa: Aleksandra Hoffmann
Publikacja dnia: 09.06.2008
 
Ukryj metryczk tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl